Máy kiểm tra trực quan

Đây là một thiết bị kiểm tra trực quan các vật thể lạ và vết trầy xước.
Chúng tôi có thể đáp ứng các nhu cầu khác nhau, chẳng hạn như mục tiêu kiểm tra (màu đen, màu trắng, v.v.), số người thực hiện kiểm tra, năng suất.

Công suất

180 chai/phút

Đặc trưng

Thiết bị kiểm tra trực quan các vật thể lạ và vết trầy xước.
Có thể đáp ứng các nhu cầu khác nhau, chẳng hạn như mục tiêu kiểm tra (màu đen, màu trắng, v.v.), số người thực hiện kiểm tra, năng suất.

Máy kiểm tra trực quan

Đây là một thiết bị kiểm tra trực quan các vật thể lạ và vết trầy xước.
Chúng tôi có thể đáp ứng các nhu cầu khác nhau, chẳng hạn như mục tiêu kiểm tra (màu đen, màu trắng, v.v.), số người thực hiện kiểm tra, năng suất.

Công suất

180 chai/phút

Đặc trưng

Thiết bị kiểm tra trực quan các vật thể lạ và vết trầy xước.
Có thể đáp ứng các nhu cầu khác nhau, chẳng hạn như mục tiêu kiểm tra (màu đen, màu trắng, v.v.), số người thực hiện kiểm tra, năng suất.

TOP