KOYO Automatic Machine Co., Ltd. (Sau đây gọi tắt là "Công ty") nhận thức rõ về giá trị và tính hữu ích của thông tin cá nhân và sẽ thực hiện chính sách bảo mật thông tin cá nhân trong các hoạt động kinh doanh của công ty chi tiết như sau.
Thông tin liên hệ liên quan đến chính sách bảo mật và xử lý thông tin cá nhân.

KOYO Automatic Machine Co., Ltd. Bộ phận quản lý

045-542-3161
045-543-2424

TOP