Máy tích trữ tự động

Thiết bị này được lắp đặt trên dây chuyền sản xuất để lưu trữ sản phẩm khi dây chuyền ngừng hoạt động và tự động phân phối sản phẩm khi dây chuyền quay trở lại. Đây là một cỗ máy kết hợp hiệu quả lưu trữ và xử lý.
Chúng tôi sẽ đưa ra đề xuất tốt nhất dựa trên quy mô và công suất sản xuất.

Công suất

100 phiến/phút

Đặc trưng

Thiết bị này được lắp đặt trên dây chuyền sản xuất để lưu trữ sản phẩm khi dây chuyền ngừng hoạt động và tự động phân phối sản phẩm khi dây chuyền quay trở lại.
Đây là một cỗ máy kết hợp hiệu quả lưu trữ và xử lý.
Chúng tôi sẽ đưa ra đề xuất tốt nhất dựa trên quy mô và công suất sản xuất.

Máy tích trữ tự động

Thiết bị này được lắp đặt trên dây chuyền sản xuất để lưu trữ sản phẩm khi dây chuyền ngừng hoạt động và tự động phân phối sản phẩm khi dây chuyền quay trở lại. Đây là một cỗ máy kết hợp hiệu quả lưu trữ và xử lý.
Chúng tôi sẽ đưa ra đề xuất tốt nhất dựa trên quy mô và công suất sản xuất.

Công suất

100 phiến/phút

Đặc trưng

Thiết bị này được lắp đặt trên dây chuyền sản xuất để lưu trữ sản phẩm khi dây chuyền ngừng hoạt động và tự động phân phối sản phẩm khi dây chuyền quay trở lại.
Đây là một cỗ máy kết hợp hiệu quả lưu trữ và xử lý.
Chúng tôi sẽ đưa ra đề xuất tốt nhất dựa trên quy mô và công suất sản xuất.

TOP